ALGEMENE VOORWAARDEN + PRIVACY BELEID

In dit document zijn eerst de algemene voorwaarden en aansluitend is de privacy verklaring (AVG) opgenomen.

Algemene voorwaarden

Op alle overeengekomen opdrachten, afspraken en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing  zoals vermeld op deze pagina. Wanneer u als klant gebruik zal maken van onze diensten, dient u kennis genomen te hebben van onze algemene voorwaarden en de Privacy Verklaring (AVG) welke volgt na de algemene voorwaarden.

________________________________________________________________________________

PARTIJEN

De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als: klant (de afnemer of afnemers van de leveringen en diensten van Knuffy zoals omschreven in de opdracht) en Knuffy (fotograaf) .

VERPLICHTINGEN VAN KNUFFY

Knuffy verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals omschreven in de opdrachtbevestiging/ offerte, welke is opgemaakt en verzonden per e-mail naar de klant.

VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals vermeld in de opdrachtomschrijving, en verklaart te hebben kennis genomen van bij de opdracht omschreven informatie, heeft deze gecontroleerd op juistheid en reageert wanneer hij niet akkoord is.

RECHTEN

Knuffy heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

OPDRACHT BEVESTIGING FOTORAPPORTAGE

Knuffy heeft u een opdrachtbevestiging en of offerte aangeboden. De door beide partijen getekende opdrachtbevestiging/ offerte is bindend. Mocht de klant na het tekenen van de opdrachtbevestiging /offerte nog verdere wensen hebben, dan worden deze allemaal op papier gezet samen met de meerprijs en door beide partijen ondertekend. Het bedrag voor de extra werkzaamheden wordt opgeteld bij het nog te betalen bedrag voor aflevering. Aangezien dan de opdrachtbevestiging/ offerte al is ingevuld wordt er, indien een aanbetaling van toepassing is, aan het bedrag van de aanbetaling niets meer veranderd.

AANBETALING

Bij een Cakesmash fotoshoot vraagt Knuffy een aanbetaling van €30,- voor het regelen van de taart.  Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 2 weken voor de datum van de fotoreportage. Wanneer na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de bindende opdrachtbevestiging/ offerte ontbonden verklaard worden en kan de klant op geen enkele manier meer rechten ontlenen aan eniger overeenkomst met Knuffy.

Bij trouwreportages en of andere speciale opdrachten vraagt Knuffy een aanbetaling van 25% van de totaalprijs. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 2 weken voor de datum van de fotoreportage. Wanneer na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de bindende opdrachtbevestiging/ offerte ontbonden verklaard worden en kan de klant op geen enkele manier meer rechten ontlenen aan eniger overeenkomst met Knuffy.

BETALING

Voor aflevering van de producten dient de klant het resterende bedrag te voldoen aan Knuffy. Bij verzenden van de opdracht naar de klant rekent Knuffy verzendkosten. Wanneer de opdracht verzonden moet worden dient de klant het resterende bedrag vooraf te voldoen. Zolang de klant niet heeft betaald is Knuffy geheel eigenaar van alle leveringen en diensten zoals vermeld op de opdrachtbevestiging/ offerte en kan de klant hier geen aanspraak op maken.

ANNULERING

In geval van ziekte is het mogelijk om kosteloos een afspraak te verzetten. Gelieve dit zo vroeg mogelijk door te geven.

Indien Knuffy de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal er kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Bij niet komen opdagen, zonder afzegging, van de klant (er wordt maximaal een half uur gewacht) brengt Knuffy 100% van de overeengekomen totaalprijs in rekening plus eventuele gemaakte reiskosten.

In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd door Knuffy of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

WEDERZIJDSE AANSPRAKELIJKHEID

Knuffy stelt zich nimmer aansprakelijk voor ontstane schade aan eigendommen van de klant. Uiteraard valt de fotoreportage, beeldmateriaal en eventueel bedrukt materiaal onder de verantwoordelijkheid van Knuffy en verplicht Knuffy zich tot het in onbeschadigde staat leveren van de opdracht na betaling.

Knuffy is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Knuffy.

De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Knuffy is niet aansprakelijk voor fotoproducten die niet door haar zijn geleverd (kleurafwijkingen etc.).

NABESTELLINGEN

Het nabestellen van beeldmateriaal is na aflevering van de opdracht mogelijk.

Geleverde fotomaterialen en fotobestanden mogen niet zonder toestemming van Knuffy worden gebruikt voor commerciële opdrachten of commercieel gebruik.

OPLEVERING

Na oplevering van de opdracht aan de klant controleert de klant of alle gemaakte afspraken met Knuffy zijn nagekomen zoals vermeld in de opdrachtbevestiging (offerte). Reclamatie is mogelijk tot 5 werkdagen na ontvangst.

Er worden geen onbewerkte originele (raw) foto’s geleverd.

ANNULERING VAN DE OPDRACHT

De klant kan de opdracht annuleren tot maximaal twee weken voor de datum van opdracht en de geldende overeenkomst ontbinden, alleen heeft de klant dan nimmer recht op terugbetaling van de aanbetaling. Alle rechten vervallen na het annuleren van een opdracht. Knuffy verplicht zich na tekenen tot het uitvoeren van de opdracht.

RECHTEN OVER DE FOTO’S

Het auteursrecht op de foto’s berust bij Knuffy. Knuffy blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s.

De klant krijgt, na betaling van de opdracht zoals vermeld in de opdrachtbevestiging/ offerte, de (portret)rechten op de foto’s.

Knuffy vraagt ten alle tijden vooraf schriftelijke toestemming voor het gebruik van foto’s voor online en offline gebruik ter promotie van de beroepsactiviteiten.

Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik.

NAAMSVERMELDING
Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant bij online en offline gebruik, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar Knuffy gebruikt te worden.

FOTOSHOOT OP LOCATIE

De klant is ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor het vinden van een bij hun passende locatie om een fotoreportage te maken. Uiteraard kan Knuffy wel met voorstellen komen voor bepaalde locaties.

UITLOOP

Op de opdrachtbevestiging voor een reportage staan aanvangstijd en eindtijd vermeld. Deze zijn met de klant overeengekomen. Het kan zijn dat de reportage eerder moet beginnen of later is afgelopen. In beide gevallen zal door Knuffy een toeslag naar uurloon worden berekend.

OVERMACHT
Het kan gebeuren dat een fotoshoot door overmacht (ziekte e.d.) niet door kan gaan. Hierdoor zal Knuffy niet aan de afspraak kunnen voldoen. Knuffy kan tips geven over eventuele alternatieve fotografen in het geval dat de fotoshoot niet verzet kan worden.

BEWERKING

De foto’s worden nabewerkt in de stijl van Knuffy, hiermee gaat de klant akkoord bij het boeken van een afspraak.

CADEAUBONNEN
Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Knuffy en zijn 2 jaar geldig.
Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd.
Cadeaubonnen zijn geldig voor de fotosessie, zoals op de cadeaubon staat vermeld of voor het tegoed wat er op vermeld staat.

WEBSITE
Knuffy streeft ernaar om alles wat op de website staat correct en volledig weer te geven, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst. Knuffy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt. Knuffy behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

KLACHTEN

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk aan Knuffy te worden meegedeeld. Bij gegronde klachten heeft Knuffy het recht om binnen redelijke termijn voor een oplossing te zorgen. Door ondertekening van een opdrachtbevestiging/ offerte van Knuffy geeft u aan bekend te zijn met en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden zoals hierboven omschreven. Bij elke opdrachtbevestiging (offerte) verstrekt Knuffy een exemplaar.

Privacy verklaring (AVG)

Knuffy, gevestigd aan Wernhoutseweg 154, 4884 MD Wernhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.knuffy.nl
contact@knuffy.nl

Wernhoutseweg 154
4884 MD Wernhout
06 – 402 09 150

Persoonsgegevens die wij verwerken

Knuffy verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • In opdracht gemaakte foto’s (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@knuffy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De foto’s op de website laten een weergave zien van mogelijkheden en kwaliteit van diensten. Deze foto’s worden altijd met schriftelijke toestemming van de ouders geplaatst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Knuffy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling
 • Incidenteel verzenden van een nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Knuffy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Plaatsen van foto’s op website en social media om mogelijkheden en kwaliteit van diensten te kunnen laten zien (uitsluitend alleen met schriftelijke toestemming van ouders)
 • Analyseren van websitegebruik via Google Analitics ter verbetering van de website
 • Indien toestemming wordt gegeven voor het gebruik van foto’s voor online en offline gebruik, ter promotie van de beroepsactiviteiten van Knuffy, wordt deze schriftelijke toestemming opgeslagen.
 • Voor het naleven en toepassen van de auteurs en portretrecht zoals omschreven in de wet.

Geautomatiseerde besluitvorming

Knuffy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Knuffy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Knuffy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, adres, telefoonnummer, emailadres

Max. 10 jaar i.v.m. Wettelijke verplichting

Foto’s – zonder toestemming voor online en offline gebruik ter promotie van de beroepsactiviteiten.

Max. 7 jaar. Foto’s worden bewaard op een back-up systeem, gescheiden van pc en internet. We bewaren deze om 2 redenen:
1. Als service voor de klant: Wanneer je door willekeurige reden de foto’s kwijt bent geraakt, bijvoorbeeld door een crash van apparatuur of brand, kunnen de toch al gekochte digitale foto’s zonder extra kosten opgevraagd worden. Echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!
2. Klanten kunnen voor langere tijd nog niet gekochte foto’s blijven kopen.

Wanneer foto’s definitief verwijderd worden, ontvang je een e-mailberichtgeving op het door Knuffy bekende e-mailadres met een aankondiging en de datum waarop de foto’s definitief verwijderd worden.

Foto’s – met toestemming voor online en offline gebruik ter promotie van de beroepsactiviteiten.

De foto’s met toestemming voor online en offline gebruik ter promotie van de beroepsactiviteiten worden  levenslang bewaard op een back-up systeem, gescheiden van pc en internet. Tenzij anders overeengekomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Knuffy verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Knuffy zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals naam, email, telefoonnummer etc. openbaar maken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Knuffy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van meerdere cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden geplaatst en waarin informatie kan worden opgeslagen. Deze cookies blijven voor onbepaalde tijd opgeslagen op je computer.

Google Analytics registreert onder meer welke pagina’s de bezoekers van deze website bekijken, uit welk land zij afkomstig zijn, waar zij op klikken, welke browser ze gebruiken en welke schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om de website te optimaliseren.

Google gebruikt de informatie om een relevant, anoniem advertentieprofiel op te bouwen waarmee zij in staat is gerichter advertenties aan te bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Het is mogelijk de browser van je computer zodanig in te stellen dat je tijdens je bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Dit heeft verder geen effect op de werking van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Knuffy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@knuffy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Knuffy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Knuffy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via contact@knuffy.nl.

Knuffy kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Knuffy. Deze versie is opgesteld in 1 januari 2022.