privacy beleid

Privacy verklaring (AVG)

Knuffy, gevestigd aan Hordijk 44 3079DJ Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.knuffy.nl
contact@knuffy.nl

Hordijk 44
3079DJ Rotterdam
06 – 402 09 150

Persoonsgegevens die wij verwerken

Knuffy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– In opdracht gemaakte foto’s
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website incl. Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@knuffy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De foto’s op de website laten een weergave zien van mogelijkheden en kwaliteit van diensten. Deze foto’s worden altijd met schriftelijke toestemming van de ouders geplaatst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Knuffy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van een betaling
– Incidenteel verzenden van een nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Knuffy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Plaatsen van foto’s op website en social media om mogelijkheden en kwaliteit van diensten te kunnen laten zien (uitsluitend alleen met schriftelijke toestemming van ouders)
– Analyseren van websitegebruik via Google Analitics ter verbetering van de website

Geautomatiseerde besluitvorming

Knuffy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Knuffy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Knuffy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, adres, telefoonnummer, emailadres

Max. 7 jaar i.v.m. Wettelijke verplichting

Foto’s – zonder toestemming voor portfolio

Max. 7 jaar. Foto’s worden bewaard op een back-up systeem, gescheiden van pc en internet. We bewaren deze om 2 redenen:
1. Als service voor de klant: Wanneer je door willekeurige reden de foto’s kwijt bent geraakt, bijvoorbeeld door een crash van apparatuur of brand, kunnen de toch al gekochten digitale foto’s zonder extra kosten opgevraagd worden.
2. Klanten kunnen voor langere tijd nog niet gekochten foto’s blijven kopen.

Wanneer foto’s definitief verwijderd worden, ontvang je een e-mailberichtgeving met een aankondiging en de datum waarop de foto’s definitief verwijderd worden.

Foto’s – met toestemming voor portfolio gebruik

De foto’s met toestemming voor portfoliogebruik worden hetzelfde behandeld als zonder toestemming voor portfoliogebruik, echter worden de foto’s maximaal 25 jaar bewaard op een back-up systeem, gescheiden van pc en internet. Tenzij anders overeengekomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Knuffy verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Knuffy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van meerdere cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden geplaatst en waarin informatie kan worden opgeslagen. Deze cookies blijven voor onbepaalde tijd opgeslagen op je computer.

Google Analytics registreert onder meer welke pagina’s de bezoekers van deze website bekijken, uit welk land zij afkomstig zijn, waar zij op klikken, welke browser ze gebruiken en welke schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om de website te optimaliseren.

Google gebruikt de informatie om een relevant, anoniem advertentieprofiel op te bouwen waarmee zij in staat is gerichter advertenties aan te bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Het is mogelijk de browser van je computer zodanig in te stellen dat je tijdens je bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Dit heeft verder geen effect op de werking van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Knuffy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@knuffy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Knuffy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Knuffy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via contact@knuffy.nl.

Knuffy kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Knuffy. Deze versie is opgesteld in Mei 2018.